Regulamin

Iwona Laszczyk - Pracownia Artystyczna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA ARTYSTYCZNA IWONA LASZCZYK

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem iwonalaszczyk.pl prowadzony jest przez firmę
STOPER-PRO P.W. Artur Laszczyk, ul. Hauke Bosaka 11 lok.19, 25-217 Kielce
NIP 657-124-32-13
Regon 29107658
dalej zwaną „ PRACOWNIA ARTYSTYCZNA IWONA LASZCZYK”
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy PRACOWNIA ARTYSTYCZNA IWONA LASZCZYK Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.iwonalaszczyk.pl,
2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest STOPER-PRO P.W. Artur Laszczyk, ul. Hauke Bosaka 11 lok.19, 25-217 Kielce
3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,
5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,

III. Zamówienia

1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprzedawca może wezwać Kupującego do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w razie niepoprawienia danych przez Kupującego pomimo wezwania.
4. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
8. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:30-16.30.

IV. Płatności

1. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza fakturę VAT.
3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
– płatność przelewem na konto Sprzedającego
– płatność internetowa za pomocą systemu płatności Przelewy24
5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
7. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę Kupującego, po konsultacji ze Sklepem.
8. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Dostawa i Zwroty

1. Informacja o aktualnych kosztach dostawy znajduje się w zakładce Koszt Wysyłki.
2. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Pozostałe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji w zakładce Dostawa i Zwroty.

VI. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

VII. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów.
2. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

VIII. RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) informujemy, iż dane Klienta wpisane w formularzu ZAMÓWIENIE zostają wprowadzone do bazy danych sklepu iwonalaszczyk.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów, nie jest udostępniana innym podmiotom i jest przetwarzana zgodnie z wymogami ustawy RODO/GDPR.

Celem realizacji zamówień w sklepie internetowym iwonalaszczyk.pl/sklep/ pozyskujemy od klientów następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Dane są niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży pomiędzy klientem a STOPER-PRO P.W. Artur Laszczyk. System sklepu internetowego korzysta także z plików cookies oraz rejestruje IP składającego zamówienie – ale te dane, poza składowaniem na serwerach, nie są wykorzystywane, przetwarzane ani analizowane przez nas w żaden sposób.

Administratorem tych danych jest STOPER-PRO P.W. Artur Laszczyk, z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-217) przy ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 11/19.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach zawarcia i prawidłowej realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), umożliwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych. Dane przechowywane są na zasadzie dobrowolności, tak długo, jak niezbędne jest to do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Klient wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane osobowe Klienta będą przez nas przekazywane wyłącznie firmom kurierskim i pocztowym, które będą realizować wysyłkę do Klienta oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Każdy Klient ma prawo do żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania danych, a także bycia zapomnianym, czyli całkowitego usunięcia swoich danych z bazy STOPER-PRO P.W. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia. Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem.

IX. Zmiany regulaminu

1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed jej wejściem w życie.
2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazywana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres kontakt@iwonalaszczyk.pl

Scroll to top